เอกสารเผยแพร่
  • User Avatar

    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ “(ร่าง) กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง” และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่มี รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

  • User Avatar

    รับสมัคร “พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการ”รุ่นที่ 2
    วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 –16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ตัวอย่างการแสดงกราฟ